Legalizacja zatrudnienia oraz pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

Obsługa cudzoziemców

Legalizacja zatrudnienia oraz pobytu cudzoziemców na terytorium RP.  

Obsługa cudzoziemców  

W związku z otwarciem się polskich przedsiębiorców na pracowników z Naszej wschodniej granicy, Kancelaria Finansowo-Podatkowa Beata Obracaj oferuje swoim klienom a także firmom z zewnątrz pomoc w załatwianiu wszelkich formalności w zakresie legalizacji zatrudnienia oraz legalizacji pobytu osób z Ukrainy i innych państw spoza UE na terytorium Polski.
 
Gwarantujemy profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzonych procedur, pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów, a także monitoring toku postępowania przed właściwym Urzędem Wojewódzkim.
 
Usługi świadczone w zakresie legalizacji pracy na terytorium RP:
 • krótkoterminowe pozwolenie na pracę (Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyskiej lub Ukrainy) 
 • zezwolenia na pracę dla cudzoziemców ( typ A, B, C, D, E),
 • przedłużenie zezwolenia na pracę,
 • jednolite zezwolenie na pracę i pobyt czasowy na terytorium RP
Usługi świadczone w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium RP:
 • zezwolenia na pobyt czasowy,
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Ponadto oferujemy pomoc w zakresie:
 • złożenia oferty wolnego miejsca zatrudnienia w celu uzyskania informacji starosty,
 • wymiany Karty pobytu,
 • uzyskania pomocy ze środków budżetu państwa dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka,
 • zezwolenia na pobyt dla obywateli UE i ich rodzin.
 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu.