Obsługa kadrowo-płacowa

Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa  

Kadry i płace  

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Profesjonalna i rzetelnie prowadzona dokumentacja stanowi kluczowy element funkcjonowania każdej firmy.
Wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
Oferta dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umów o pracę, jak i osób z którymi zawarto umowę cywilnoprawną.
 
Usługi kadrowe:
 • prowadzenie akt personalnych pracowników,
 • sporządzanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników,
 • monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecnosci, kart urlopowych,
 • prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej zgodzie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych,
 • wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy bądź pracownika.
 
Usługi płacowe:
 • sporządzanie miesięcznych list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac i rachunków z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS;
 • sporządzanie raportów ZUS RMUA,
 • wystawianie zaświadczeń Rp7,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach: PIT-11, PIT-8B,
 • sporządzanie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach: PIT-4R, PIT-8AR.
 
Pozostałe usługi:
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy,
 • przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących – ZUS i US,
 • dodatkowe wnioski, zaświadczenia i inne dokumenty sporządzane na życzenie klienta.