Księgi handlowe

Księgi handlowe

Księgi handlowe  

Księgi handlowe  

Zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są m.in. następujące podmioty:
 
 • spółki osobowe prawa handlowego tj.: spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki kapitałowe  tj.: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • inne osoby prawne m.in.: fundacje, stowarzyszenia,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 EURO.
 
Oferta dla podmiotów zobowiązanych do w prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z podpisaną umową:
 
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości na podstawie dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie niezbędnych rejestrów dla podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT oraz wysyłka do właściwego Urzędu Skarbowego,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • zamknięcie ksiąg na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem ksiąg w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie,
 • sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych.
 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej.
 
Dodatkowe usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:
 
 • obsługa kadrowo-płacowa oraz rozliczenia z ZUS pracowników,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • rejestracja/aktualizacja danych podmiotów gospodarczych,
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw,
 • dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT
 • zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
 • prowadzenie księgowości u klienta.