Uproszczona forma opodatkowania

Ryczałt ewidencjonowany

Uproszczona forma opodatkowania  

Ryczałt ewidencjonowany  

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Korzystając z tej formy opodatkowania podatek obliczany jest od przychodu, wobec czego nie ma  możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z tej formy opodatkowania mogą skorzystać m.in.:
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne uzyskujące przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność w formie spółki jawnej lub spółki cywilnej
jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy ich przychody nie przekroczyły w walucie polskiej równowartości 250 000,00 EURO oraz rodzaj prowadzonej działalności nie jest wyłączony z możliwości rozliczania się w formie ryczałtu.
 
Oferta dla podmiotów rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego z podpisaną umową:
 
 • prowadzenie ewidencji przychodów na podstawie dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie niezbędnych rejestrów dla podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT oraz wysyłka do właściwego Urzędu Skarbowego,
 • obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • dokonywanie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
 • zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego,
 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej.
 
Dodatkowe usługi niewchodzące w zakres podstawowej umowy:
 
 • obsługa kadrowo-płacowa oraz rozliczenia z ZUS pracowników,
 • sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw,
 • dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w płatności podatków i składek.